Menu


Referat 6-3-2018 PDF Udskriv Email

Mødedeltagere: LKB, TQF, MC, JC, DS, EJ

Afbud: POFV, LH, RSS, AO, LHJ

DAGSORDEN PUNKT

SAGSINDHOLD

BESLUTNING/

KOMMENTARER

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser og Info

Se herunder.

3. Renovering

Menighedsrådets indstilling efter undersøgelser af ankrene.

Der er ikke for nuværende behov for at udskifte jernstængerne.

Det er menighedsrådets ønske at fjerne jernstængerne, og anser tov polygon som en mulighed for at stabilisere kirken. Imidlertid ønsker rådet at fremme renoverings processen hen imod godkendelse af projektet, og er derfor villig til at udsætte denne del af det.

4. Kirkegården

Lukning af den nye kirkegård for nye begravelser og bisættelser efter anbefaling af kirkegårdskonsulenten.

Ny kirkegård lukkes for nye begravelser og bisættelser i nye begravelsespladser.

Undtaget er de, der ønskes begravet i ”Fællesgraven”.

5. Sognegården

Proces omkring udarbejdelse af en ny vedtægt

Johannes træder tilbage fra Sognegårdsudvalget, og Alice Olsen træder ind i stedet og fortsætter arbejdet omkring vedtægten.

6. Regnskab 2017

Regnskab 2017 afleveret d 27/2-2018 kl 15.17 gennemgået og godkendt.

7. Folkekirkeligt Samvirke

Vedr. PREP kurser. Se vedhæftede.

Vi bidrager med 1000 kr.

8. Hilsen til forældre med nyfødte

Videre diskussion af pjece fra Kirkefondet.

Ide om hjemmebesøg til nyfødtes forældre (folkekirkemedlemmer) til en snak/info om dåb, kirke mm.

9. Opmåling af kirken og kirkegården

Se vedhæftede tilbud indhentet af sognepræst Iben Vinther Nordestgaard

Godkendt.

10. Evt.

Vedr. gudstjenester:

Det er vigtigt at almindelige højmesser afholdes med jævnlige mellemrum.

11. Til næste møde.

Meddelelser og Info

 

DAGSORDEN PUNKT

INDHOLD

KOMMENTAR

2.1 Aktivitetsudvalg

møde afholdt d. 19.2.17:

· sogneudflugt dato

· familiegudstjeneste d. 15. april

· byfest planer

Sogneudflugt lørdag d. 1/9-18 fastsættes.

Byfest d 16. og 17.juni

Merete kommer med forslag til foredrag ved Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog Christian A. Nørgaard.

Hun arbejder videre på mulige datoer efter sommer.

2.2 Orientering v/Peter

2.3 Orientering v/Lone

2.4 Div. post

Gennemgået

2.5 Fra formanden

· budgetsamråd d. 28.2 afholdt

· møde med PU – mulige datoer

· arbejdstilsyns besøg

· Nannas sidste gudstjeneste Palmesøndag

Palmesøndag og Nanna´s afsked markeres med kransekage og kaffe i våbenhuset. Linda står for det.

2.6 Orientering fra Kirkegårdsfornyelsesudvalg

· møde med kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller d. 19.1.18; Martina Rahkonen, Linda Bolet deltog

· flere punkter til opfølgning efter konsulentbesøg

2.7 Orientering fra kontaktperson

Medarbejdermøde onsdag d. 21. marts

2.8 Orientering fra ansættelsesudvalget

stillingsopslaget - status

TQF indkalder ansættelsesudvalget til møde for at drøfte udkast til stillingsbeskrivelse.

2.9 Orientering fra istandsættelsesudvalget

· 6. februar blev tværankrene undersøgt. Nationalmuseet, Anders Glavind, Linda Bolet, Keld Abrahamsen, murer

Her blev det aftalt at der kunne renses og kalkes i våbenhuset.

· brev fra provsten 5. februar 2018

2.10 Orientering fra Kirkeværge

Se vedhæftede ang. parkeringsplads

Vi er bekendte med udgiften. Taget til efterretning.